Posted by: amkasorn | สิงหาคม 1, 2011

การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง

 

นักเรียนร่่วมกันศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง  พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปจากสังคม

1.  นักเรียนเข้ากลุ่มๆละ 6 คน แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมกันศึกษาจากภาพกรณีตัวอย่างทั้ง 4 ภาพจากที่ครูนำเสนอ  ดังนี้

 

กรณีตัวอย่างที่ 1

 

 

กรณีตัวอย่างที่ 2

 

 

 

กรณีตัวอย่างที่ 3

กรณีตัวอย่างที่ 4

 

2.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย จากการศึกษากรณีตัวอย่าง  และสรุปผลการอภิปรายภายในกลุ่ม  พร้อมทั้งจัดทำ วีดีโอคลิปของกลุ่ม ในการนำเสนอผลงานของ    กลุ่มตนเอง  โดยใช้เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 2 -3 นาที

แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ความรุนแรง

1.ปัญหาที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไร

2.มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง  พยายามหาวิธีมาให้มากๆ หลายๆข้อ

3.นักเรียนเลือกตัดสินใจ/เลือกปฏิบัติมาเพียง 1 วิธี ที่กลุ่มนักเรียนคิดว่าถูกต้ัองเหมาะสมที่สุด

4.สรุปขั้นการแก้ปัญหาของกลุ่มโดยแสดงออกถึงแนวทางการคิดของนักเรียนเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป  แล้วจึงทำเป็นวีดีโอคลิป  เพื่อเป็นแนวทางในการการปัญหาให้กับผู้อื่นได้ด้วย

Advertisements

Responses

 1. กรณีที่ 1 อาจเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวแล้วใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา
  แนวทางแก้ไข คือ พยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
  กรณีที่ 2 น่าจะเป็นภาพแม่กับลูกเกิดขึ้นเพราะความใจร้อนหรือความไม่เข้าใจกัน
  ทางแก้ปัญหา ปรับความเข้าใจไม่ใช้ความรุนแรง
  กรณีที่ 3 อาจจะเป็นเพราะว่าการไม่ยอมกันการพูดไม่เข้าหูกันแล้วทำร้ายร่างกายกัน
  แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ อาจจะพูดด้วยกันดีๆควรถอยกันคนละก้าวจะดีกว่า
  กรณีที่ 4 อาจจะเป็นเพราะว่าการเถียงกันการไม่ฟังกันทำให้มีการทำร้ายร่างกาย
  แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ควรฟังเหตุฟังผลกันคุยกันดีๆ

  • 2.วิธีเเก้ปัญหากรณีที่หนึ่งคือ 1.พยายามปรับความเข้าใจกัน
   2.ควรควบคุมอารมณ์
   3.ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา
   2.วิธีแก้ไขปัญหากรณีที่สองคือ 1.พูดคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์
   2.ไม่ใช้ความรุนแรง
   3.ไม่ใจร้อน
   2.วิธีแก้ไขปัญหากรณีที่สามคือ 1.ใช้ความคิดสติและปัญญาในการแก้ปัญหา
   2.ระงับอารมณ์ของตนเอง
   3.หันหน้าเข้าเจรจากัน
   4.หากหาทางออกไม่ได้ควรมีคนกลางเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
   2.วิธีแก้ไขปัญหากรณีที่สี่คือ 1.ไม่รังแกคนที่ไม่มีทางสู้อย่างเช่นในภาพที่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิง
   2.หากเป็นผู้ชายควรให้เกียรติผู้หญิงและไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่า
   3.ไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดก่อนทำเสมอ

   สมาชิกในกลุ่ม

   1.ด.ญ.ปรางค์วลี สีดอกไม้ (หัวหน้า)
   2.ด.ญ.ดวงดาว เจริญศรี (รองหัวหน้า)
   3.ด.ญ.รัตนา ศรีรัตน์ (เลขา)
   4.ด.ญ.กนกวรรณ ด้วงตะกั่ว (กรรมการ)
   5.ด.ญ.พิชยา สีบาดาล (กรรมการ)
   6.ด.ญ.อรวรรณ จันทร์วิเศษ (กรรมการ)
   7.ด.ช.เกียรติศักดิ์ จันทร์ท้วม (กรรมการ)
   8.ด.ช.ประจักร์ พันธุ์โพธิ์ (กรรมการ)

 2. 1. ปัญหาที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คือ
  ตอบ ไม่ยอมเข้าบ้านหรือว่าหนีเที่ยวพอกับเข้าบ้านก็เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
  หรือตบ ทีบ ต้อย หรือเกิดการฆ่าตกรรม
  2. มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร พยายามหาวิธีมาให้มากๆ หลายๆ ข้อ
  ตอบ คนข้างบ้านต้องมาเตือนเขาว่าใจเย็นๆ ถ้าใจเราร้อนมันก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันอีก
  3. นักเรียนเลือกตัดสินใจ/เลือกปฏิบัติมาเพียง 1 วิธี ที่กลุ่นักเรียนคิดว่าถูกต้องเหมาะสมที่สุด
  ตอบ ผมคิดว่าเราควรมาคุยกันดีๆ กันดีกว่าถ้าเรามาทะเลาะกันมันก็ไม่ดีเพระมันจะเกิดปัญหากับครอบครัว

  กรณีที่2
  1. ตอบ รูปภาพที่ 2 เมื่อคืนสามีได้ออกไปเที่ยวตอนกลางคืนพอกับมาบ้านได้เกิดทะเลาะวิวาทจนเกิดบาดแผลภรรยาก็ใส่ไม่ยังเรื่องนี้ต้องใจเย็นต้องค่อยๆ ผูดค่อยจากัน
  สมาชิกในกลุ่ม
  ด.ช. สุเมธี แก้วสง่า
  ด.ช. ธีรพล สมนา
  ด.ช. ธนวัฒน์ โชติมาพิบูล
  ด.ช. ปิยะราช พิมาร
  ด.ช. เสกสรร ยอดเพชร
  ด.ช. วิเชษฐ์ กิ่งทอง
  ด.ญ. อรวรรณ จันทร์วิเศษ

 3. กรณีที่1
  1.มีปากเสียงกันจึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  2.แนวทางการแก้ไข
  2.1คุยกันอย่างมีเหตุผล
  2.2ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน
  2.3อย่าใช่อารมณ์ตัดสินปัญหา
  2.4อย่าพูดเสียดสีซึ่งกันและกัน
  2.5อย่าพูดกระแทกแดกดันซึ่งกันและกัน
  3.อย่าใช่อารมณ์ตัดสินปัญหา
  กรณีที่2
  1.น่าจะเป็นรูปผัวเมียที่เมียใจร้อนและมีปากเสียงกัน
  2.แนวทางการแก้ไข
  2.1อย่าใจร้อน
  2.2คุยกันอย่ามีเหตุผล
  2.3เข้าใจซึ่งกันและกัน
  3.อย่าใจร้อน
  กรณีที่3
  1น่าจะเกิดจากการพูดจาไม่เข้าหูทำให้เกิดตีกัน
  2.แนวทางการแก้ไข
  2.1พูดจาให้ไพเราะ
  2.2ไม่ใจร้อน
  2.3ไม่พูดจาเสียดสีกัน
  3.พูดจาให้ไพเราะ
  กรณีที่4
  1.น่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวเกิดจากดื่มสุรา
  2.แนวทางการแก้ไข
  2.1ห้ามยุ่งเกี่ยว กับสิ่งมึนเมา
  2.2อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา
  2.3อย่าใช้ความรุนแรง
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.จันทร์ฉาย ไตรพันธ์
  2.สาคร ดารักษ์
  3.จุฑาทิพย์ วงษ์แก้ว
  4.เบญจมาศ สิมงาม
  5.สุกัญญา พรมจันทร์
  6.อดิศร ขอประสงค์
  7.มานพ ภู่อาษา

 4. ขอแก้ตัว
  กรณีที่ 1 ปัญหาที่เกิดนี้คือภรรยามีการตอบโต้ทะเลาะวิวาทแล้วไม่เชื่อฟังสามี

  กรณีที่ 2 น่าจะเป็นลูกทะเลาะกับแม่เพราะออกไปเที่ยวกันตอนกลางคืน

  กรณีที่ 3 น่าจะเกิดการพูดจาไม่เข้าหูแล้วเกิดารทะเละวิวาทกัน

  กรณีที่ 4 น่าจะการทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: