Posted by: amkasorn | สิงหาคม 9, 2011

วิเคราะห์ความรู้จากภาพยนตร์ “ศพเด็ก 2002”

เมื่อนักเรียนดูภาพยนตร์เรื่อง “ศพเด็ก 2002”  จบแล้ว 
1. นักเรียนโปรดแสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้
2. นักเรียนบอกถึงหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้
3. นักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในเรื่องการทำแท้ง


Responses

 1. 1.มีความรู้สึกกับเรื่องนี้คือ สงสารเด็กที่ถูกทำแท้ง และสงสารแม่ของเด็กที่พ่อของเด็กไม่ยอมรับลูกของตนเองและยังให้ไปเอาเด็กออก
  2.หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้แก่ 1)ปปัญจธรรม 3 คือ ตัณหา ความเห็นแก่ตัว
  2)ศิล 5 คือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  3.มีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้
  1)รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง
  2)ไม่ควรไว้ใจเขามากเกินไป

 2. 1.ความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนต์นี้ คือ รู้สึกสงสารเด็กเด็กจะมาเกิดแต่ก็ไม่ได้เกิดก็โดนคนใจมาทำแท้งอีก
  2.หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์ คือ ตัณหา(ความเห็นแก่ตัว ตอนทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบ) มานะ(ความถือตัว)ทิฐิ(ความยึดติด)การรู้จักเหตุ การรู้จักผล
  3.แนวทางปฎิบัติตนในการทำแท้ง คือ รู้จักป้องกันตนเอง ไม่ไปเที่ยวกับผู้ชายสองต่อสองและไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 3. 1.หลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ฉันรู้สึกว่า จากในเรื่องการทำเเท้งเป็นสิ่งไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กที่ไม่รู้เรื่อง พ่อเเม่เป็นคนทำให้เขาเกิดมาเเต่กับทำให้เขาไม่มีโอกาสได้ออกมาสู่โลกภายนอก เเละที่สำคัญเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมที่สุด
  2.ผิดหลักธรรมคือ ผิดศีล ๕ ในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะการทำเเท้ง เเละ ผิดหลักธรรม สัปปุริสธรรม ในที่ไม่การรู้จักประมาณตนคือยังไม่พร้อมให้ลูกเกิดเเต่ก็ไม่ป้องกัน
  3.ในส่วนที่ฉันเป็นผู้หญิง ฉันจะรู้จักรักนวลสงวนตัว เเละไม่ชิงสุกก่อนห่าม

 4. 1. ตอบ กลวมากๆ

  2. ตอบ มานะ คือ ความถือตัว ทนงตัว สำคัญตนว่า เป็นนั่น เป็นนี่ คิดว่าตนเองเหนื่อกว่า เด่นกว่าผู้ อื่น แสดงตนขมขู่ผู้อื่น คิดว่าตัวเองดีที่สุด

  3. ตอบ ไม่มีเพศสำพันกัน

 5. 1.มีความรู้ศึกว่ามันน่ากลัวรู้สึกสงสารเด็กที่ถูกพ่อแม่ทำแท่งหรือคิดอีกอย่างว่าเด็กที่จะได้เกิดแต่ไม่ได้เกิดคนที่เป็นพ่อแม่ได้ตัดชีวิตลูกที่กำลังจะเกิดมามองโลก
  2.
  2.1 ตัณหา คือความเห็นแก่ตัว มีคาวมโลภอยากได้ของผู้อื่นโดยมิชอบจะทำอะไรก็คิดแต่ประโยชน์ของตน
  2.2 ทิฐิ คือ ความยึดติดในความเห็นของตน งมงายโดยปราศจากเหตุผล ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  3 ไม่คิดจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เชื่อฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในด้านที่ดีและคิดตามหรือคิดถึงผลดีผลเสียที่จะได้รับ

 6. ความรู้สึกจากภาพยนต์เรื่องนี้ คือ สงสารเด็กที่โดนทำแท้ง
  หลักธรรมที่เกี่ยวกับภาพยนต์เรื่องนี้ คือ ตัณหาคือ เห็นเเก่ตัวการทำเเท้ง
  มีเเนวทางอย่างไรที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในเรื่องทำเเท้ง คือ ถ้าจะไห้ไม่เกิดการทำเเท้งควรป้องกันตัวเองในการมีเพศสัมพันธ์

 7. ความรู้สึกรู้สึกว่าดูแร้วสนุกและตื่นเต้น…

  ริยสัจ 4

  ทุกข์ คือ ชีวิตเป็นทุกข์ หรือมีปัญหาอยู่เสมอ

  สมุหทัย คือ ความทุกข์และปัญหาย่อมมีสาเหตุ

  นิโรจ คือ ความดับทุกข์มีได้

  มรรค คือ มีหนทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์

 8. 1. ความรู้สึกหรังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรืองนี้ คือ สงสารเด็กที่ถูกทำแท้งที่กำลังจะเกิด แต่ไม่ได้เกิด
  2. หลักธรรมที่เกียวข้องกับภาพยนตร์เรืองนี้ คือ ตันหา คือ ความเห็นแก่ตัว ผิดศีลข้อที่1 มานะ คือ
  ความถือตัว
  3. แนวทางปฏิบัติตนอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในการทำแท้ คือ ไม่ไปไหนกับเพศตรงข้าม หรือไปในที่ไม่มีใครเห็น

 9. ความรู้สึกหลังจากภาพยนต์คือรู้สึกว่าน่าสงสารเด็กที่กำลังจะเกิดมาต้องมาตายโดยไม่ที่ไม่ได้ทำอะไรผิด
  หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์คือ.1.ตัณหาเห็นแก่ตัว ทำผูหญิงท้องแล้วบังคับให้ทำแท้งโดยไม่รู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น ศีล5ข้อ3 ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น
  แนวทางการปฏิบัติตนคือรู้จักป้องกันตัวเองเมื่อยังไม่ถึงวัยอันควร ทำอะไรควรคิดให้ดี

 10. 1.ตอบ ไม่ชอบมากที่ไม่ป้องกัน

  2.ตอบ มีตัณหา ความเห็นแก่ตัวอยากของของผู้อื่นโดยที่ไม่ใชของตัวเอง มีความโลภ

  3.ตอบ ไม่มีความสำเค็ญทางเพศ

 11. 1.ความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้คือ รู้สึกสงสารเด็กที่ไม่ได้เกิด รู้สึกกลัวมาก รู้สึกเสียใจ
  2.หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์คือ 1.ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัว เช่น การทำแท้งไม่ให้เด็กเกิด 2.กาเมสุมิจฉาจาร คือ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น เช่น การยุ้งกับผู้ที่มีลูกมีเมียแล้ว
  3.แนวทางการปฎิบัติตน คือ รู้จักวิธีป้องกัน ไม่ไหนด้วยกันสองต่อสอง

 12. 1.มีความรู้ศึกว่ามันหน้ากร้วรู้ศึกสงสานเด็กที่ทูกพ่อแม่ทำแทงหลือคิดอีกอย่างว่าเด็กที่จะใด้เกิดแต่ไม่ใด้เกิด
  2
  2.1ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัวมีความโลถอยากใด้ของพู่อืนโดยมิชอบจะทำอะไรก็คิดถึงแต่ประโยชน์ของตน
  2.2มานะ คือ ความถือตัว ทนงตัว สัมคันว่า เป็นั่น เป็นนี่ คิดว่าต้นเอง
  3ไม่คิดว่าจะมีเพศสำพัณธ์ในวัยเรียน เชือผังความเห็นของผู่อืนในดานที่ดีและคิดตามหรือคิดทึงพนดีพนเสียที่จะใด้รับ

 13. 1. ความรู้สึกหลังจากได้ดูภาพยนตร์ คือ สงสารเด็กที่เกิดมาแต่ไม่ได้ลืมตาดูโลก
  2. หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ คือ ศิล 5 ก็คือการผิดลูกผิดเมียผู้อื่น และปปัญจธรรม 3 ตรงกับ ข้อ 1 ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัว ตอนทำแท้งเอาเด็กออก
  3.แนวทางการแก้ปัญหาการทำแท้ง คือ รู้จักการป้องกัน คือการกินยาคุม แต่ทางที่ดีเราควรหรีกเรี่ยงการมีเพศสำพันธ์

 14. 1. ความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนเรื่องนี้
  คือ ความรู้สึกของผมที่ได้ดูเรื่องนี้หน้ากลัวมากแต่ผมคิดว่าการทำแท่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมากๆ
  2. หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์เรื่องนี้
  ตอบ ปปัญจธรรม คือ เครื่องทำให้เดินช้า อันหมายถึง กิเลสที่ทำให้เกิดการศึกษา
  และปฎิบัติตามพุทธธรรมไม่ดำเนินไปด้วยดี มีอยู่ 3 ประการดังนี้
  1 ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัว
  2 มานะ คือ ความถือตัว
  3 ทิฐิ คือ ความยึดติดในความเห็นของตน
  3. แนวทางในการปฎิบัติตนอย่างไรที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในเรื่องการทำแท่ง
  ตอบ เราต้องใจเย็นไม่ร้อนตัวเราต้องพิจารณาตัวเองว่าถ้าเราทำแท่งไปถ้าเราเป็นหมันเราก็จะไม่มีลูกอีกผมว่าลูกนี้จะช่วยเราในวันข้างหน้าถึงแม้จะมีทุกก็ตามแต่วันข้างหน้าเราจะมีความสุข

 15. 1.ความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้คือ รู้สึกสงสารเด็กที่ไม่ได้เกิด รู้สึกกลัวมาก รู้สึกเสียใจ
  2
  2.1ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัวมีความโลถอยากใด้ของพู่อืนโดยมิชอบจะทำอะไรก็คิดถึงแต่ประโยชน์ของตน
  3.ตอบ ไม่มีความสำเค็ญทางเพศ

 16. ความรู้สึก…กลัว ๆ และมันมาก

  ปปัญจธรรม 3

  ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัว มีความโลภ

  มานะ คือ ความถือตัว ทนงตัว สำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่

  ทิฐิ คือ ความยึดติดในความเห็นของตน งมงายโดยปราศจากเหตุผล

 17. 1.ความรู้สึกสงสารเด็กที่ถูกทำแท้งและสงสารพ่อแม่ที่ทำแท้ง
  2.ปปัญจธรรม 3
  คือเรืองตัณหา คือการเห็นแก่ตัวและโลภ ตอน ทำแท้ง
  ผิดศิล 5เรื่องการผิดลูกผิดเมียคนอื่น
  3.รู้จักการระงับอารมณ์ทางเพศและรู้จักการป้องกันทางเพศ

 18. 1. ตอบ มีความรู้สึกว่าดูแล้วหน้ากัวไม่ยากให้เด็กไปทำแท้ง
  2. ตอบ มีตัณหา ความเห็นแก่ตัว มีความโลภอยางได้ของของผู้อื่นโดยมิชอบ

  3. ตอบ ไม่ไปทำร้ายหรือขมขืนถ้าเราจะมีเพศสัมพันธุ์เราควรป้องกันและมีความรอบคอบถ้าไม่ยากเกิดขึ้นเราคารไม่อยู่กันสองต่อสอง

 19. 1. จากการฟังเพื่อนเล่าภาพยนตร์เรื่องนี้…ทำให้รู้สึกว่าในตอนนี้ประเทศชาติของเรามีแต่ เรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้น การทำแท้งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่จะเป็นการสร้างบาปติดตัวไปตลอดชีวิต เพราะผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาก็คือตนเองแล้วจะมาทำร้ายตัดอนาคตของเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลก เรื่องแบบนี้เราไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง แต่เราสามารถนำมาเป็นคติสอนใจได้
  2. หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง คือ ปปัญจธรรม 1.ตัณหา ความเห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ศีล 5 การทำลายชีวิตผู้อื่น ผิดลูกผิดเมีย
  3. ไม่ชิงสุกก่อนห่าม รู้จักการแก้ไขปัญหารู้จักการป้องกัน และ คิดก่อนทำ คิดเสียว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกที่ดีอยู่เสมอ

 20. 1. ความรู้สึกหลังจากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ คือ รู้หนังกลัวและเป็นสิงที่ดีแก่เยาวชนเราเลย
  2. จงบอกถึงหลักธรรมเรื่องนี้ คือ 1 ปปัญจธรรม๓ ๑ ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัวเพราะไปทำแท่งและไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
  2 ไตรลักษณ์ คือ ทุกขตา คือ ความทนอยูไม่ได้ ความเป็นทุกข์
  3. บอกการปฏิบัติที่จะเกิดการทำแท่ง คือ จะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กัน ชายและหญิง
  และไม่ผิดลูกผิดเมีย และไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

 21. 1. นักเรียนโปรดแสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนต์เรื่องนี้
  ตอบ รู้สึกตตกใจ
  2. นักเรียนบอกถึงหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์เรื่องนี้
  ตอบ ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัว
  3. นักเรียนมีแนวทางปฏิบัติตนอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมในเรื่อง การ ทำแท้ง
  ตอบ ไม่ร่วงระเมิดเพศตรง รู้จักยับยั้งชั่งใจ

 22. ความรู้สึกหลังจากที่ได้ชมภาพยนต์คือรู้สึกว่า สงสารเด็ก น่ากลัวและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นในสังคม
  หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์คือ1.ตัณหาเห็นแก่ตัว ทำผู้หญิงท้องแล้วบังคับให้ทำแท้ง 2.ศีล5ข้อ1ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  แนวทางการปฏิบัติตนคือรู้จักป้องกันตัวเอง คิดก่อนทำ

 23. 1. รู้สึกว่าน่ากลัวไม่อยากคนอยู่ในหนังทำแบบนี้และไม่อยากให้คนอื่นทำลอกเลียนแบบคนที่ทำจงคิดสงสารเด็ก
  2.หลักธรรม คือ 1. ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัว 2.ศีล5 ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  3. ไม่คิดจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เชื่อฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในด้านที่ดีและคิดตามหรือคิดถึงผลดีผลเสียที่จะได้รับ

 24. ความรู้สึกคือ
  1สะท้อนใจ
  2สงสารเด็ก
  หลักธรรมคือ
  1ตันหา คือเห็นแก่ตัว ทำร้ายคนที่ไม่รู้เรื่อง
  2ศีล5การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายผู้อื่น
  แนวทางการแก้ไขปัญหา
  1รู้จักการป้องกันตัวเองในการมีเพศสัมพันธ์

 25. 1.ความรู้สึก รู้สึกสงสารเด็กที่ไม่ได้เกิด รู้สึกกลัวมาก รู้สึกเสียใจ
  2.ผิดศิล 5 ก็คือการผิดลูกผิดเมียผู้อื่น และปปัญจธรรม 3 ตรงกับ ข้อ 1 ตัณหา คือ ความเห็นแก่ตัว ตอนทำแท้งเอาเด็กออก
  3.ไม่มีความสำคญทางเพศ

 26. 1. ให้นักเรียนเเสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนร์เรื่องนี้

  ตอบ มีความรู้สึกว่า การทำบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจทำให้เป็น กรรมติดตัวไป
  ชาติห้นาหรือชาตินี้

  2. ให้นักเรียนบอกหลักทำที่เกี่ยวกับภาพยนร์เรื่องนี้

  ตอบ หัลกธรรม ตัญหา คือความเห็นเเก่ตัวในความลำบาก บุญกิริยาวัตถุ 10 คือ การทำบุญด้วยการให้ เช่นภัตตาหารและสิ่งของพระภิกษุ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวณ
  3. นักเรียนมีแนวทางในการปฎิบัติตนอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในการทำแท้ง

  ตอบ ไม่มีเพศสัมพันในวัยเรียน

 27. 1.ความรู้สึกสงสารเด็กที่ถูกทำแท้งและสงสารพ่อแม่ที่ทำแท้ง
  2.ตัณหาคือ ความเห็นเเก่ตัว ศิล5คือการทำลายชีวิตผู้อื่น
  3.รู้จักการป่องกันและคิดก่อนทำ

 28. 1 ความรู้สึก เสียใจ
  2 หลักธรรม ตัณหา ความเห็นเเก่ตัว ทุกข์ ความใม่สบายใจ
  3 การปฏิบัตตน ควรหาวิธีปอ่งกัน

 29. 1. ฉันรู้สึกว่าจากการดูภาพยนต์เรื่องนี้รู้สึกว่าสลดใจที่ในสังคมมีการทำเเท้งมากมายขนาดนี้
  2.ผิดศีล๕ ในการฆ่าสัตว์ คือการทำเเท้ง ผิดสัปปุริสธรรม ๗ คือ การรู้จักกาล คือ ไม่รู้จักกาลเวลาที่เหมาะว่าตนพร้อมที่จะมีบุตรหรือยังเมื่อไม่พร้อมยอมทำให้เกิดการทำเเท้ง
  3.ในส่วนที่ฉันเป็นผู้หญิงฉันจะป้องกันตัวเองจะไม่ไปเที่ยวกับคนอื่น

 30. 1. รู้สึกได้ดูเสียใจ
  2.ตัณหาความเห็นแก่ตัว มานะความถือตัว ทิฐิความยึดติด
  3.รู้จักป้องกันตนเอง คิดก่อนทำ

 31. 1.ตอบ เรื่องนี้ผมมีความรู้สึกเสียใจมากเเละอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลย
  2.ตอบ 1.ตัณหา คือ ความเห็นเเก่ตัว มีความโลภ 2.ทิฐิ คือ ความยืดติดในความเห็นของตนเอง
  3.ตอบ ห้ามมีเพศสัมพันธ์ถ้ามิเพศสัมพันธ์เเล้วห้ามซื้อยากินเองเเละอย่าทำเเท้ง

 32. 1 . รู้สึก เสียใจกับเรื้องที่เกิดขึ้น และสงสารเด็กที่ยังไม่ได้เรีอมตาดูโลก
  2. ตันหา คือความเห็นเเก่ตัว มีความโลภอยากได้ขอองอื่นโดยมิชอบ
  3. คิดก้อนทำป่องกันตัวเอง

 33. 1.รู้สึกสงสารเป็นอย่างยิ่ง
  2.ไตรลักษณ์ ทุกขตาคือความเป็นทุกข์ ตอนที่ทำแล้วค่อยรู้สึก
  ปปัญธรรม ตัณหาคือความเห็นแก่ตัว การไปทำแท้ง
  3. จะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันเพียงลำพัง

 34. ความรู้สึกหลังจากที่ได้ชมภาพยนต์ คือรู้สึกว่า สงสารเด็ก น่ากลัวและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคม หลักธรรมที่เกี่ยวข้องในภาพยนต์ คือ 1) ตัฒหาเห็นแก่ตัวทำผู้หญิงท้องแล้วบอกให้ไปทำแท้ง 2)ศิล5ข้อ 1ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแนวทางการปฏิบัติตนคือรู้จักป้องกันตัวเอง คิดก่อนทำและไม่ควรไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: