Posted by: amkasorn | พฤศจิกายน 21, 2011

ผลิตภัณฑ์สุขภาพวัยรุ่น

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
• ฉลากภาษาไทยที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์
• ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย
• วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ
• ผลิตภัณฑ์บางประเภทจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือสูตรตำรับ
• วิธีการบริโภค
• ข้อควรระวังในการใช้
• ข้อความจำเพาะอื่น ๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วย

ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อและก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงควรศึกษาฉลากให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง
การอ่านฉลากจะช่วยให้ทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาซึ่งช่วยให้ประหยัดเงิน สามารถเก็บรักษา/บริโภค ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถหลีกเลี่ยงสารบางชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้หรือเกิดปัญหาในการบริโภค เลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการได้ นอกจากนั้นในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากตัวผลิตภัณฑ์ ก็สามารถร้องเรียนให้มีการดำเนินการต่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่ายได้ตาม ชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฏในฉลากด้วย

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
การเลือกบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารควรพิจารณา ดังนี้
1. ฉลากอาหารที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุจะบอกให้ทราบว่าเป็นอาหารชนิดใด ชื่อทางการค้าอะไร
2. ถ้าอาหารชนิดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย จะมีเครื่องหมาย อย. ระบุเลขทะเบียน ซึ่งมีรหัสแสดงชนิดอาหารและปี พ.ศ. ที่อนุญาต
3. มีการระบุชื่อผู้ผลิตและที่อยู่ ขนาดบรรจุในระบบเมตริก วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุมีข้อความ “ใช้วัตถุกันเสีย” “เจือสีสังเคราะห์” “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” หรือ “ใช้วัตถุปรุงแต่งรส อาหาร” หากมีการใช้
4. ระบุสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ คำแนะนำการเก็บรักษา วิธีปรุงเพื่อรับประทาน หรือ วิธีใช้ และข้อความที่จำเป็นสำหรับอาหารที่มุ่งหมายใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารสำหรับ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักต้องมีข้อความว่า “ใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น”
5. ผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างจะต้องมีคำเตือนระบุไว้ด้วย เช่นผลิตภัณฑ์รอยัล แยลลี่ ต้องมีคำเตือนว่า “ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ไม่ควรรับประทาน เพราะอาจเกิดอาการแพ้อย่าง รุนแรง”
6. อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ควรเลือกบริโภค อาหารที่ไม่ใส่สี หรือถ้าใส่สีควรเลือกที่มีสี ที่ไม่สดใสผิดปกติ ไม่สะท้อนแสงมีสีอ่อน ๆ เพราะอาหารที่สีสดใสผิดปกติ สะท้อนแสง อาจ ผสมสีย้อมผ้า
7. สารปรุงรสจากร้านอาหารบางร้านเป็นสิ่งที่ควรระวัง เพราะบางร้านได้นำกรดน้ำส้มเข้มข้นหรือ กรด

หลังจากที่นักเรียนได้อ่านบทความด้านบนจบแล้วจงตอบคำถามต่อไปนี้
1. นักเรียนยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นักเรียนเคยใช้ และ ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนบรรยายถึงวิธีการนำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

Advertisements

Responses

 1. 1.แป้ง ยา ข้าว อุปกรณ์แพทย์ เตาแก๊ส

  2.ข้าวก็จะมีโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต
  อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ควรเลือกบริโภค อาหารที่ไม่ใส่สี หรือถ้าใส่สีควรเลือกที่มีสี ที่ไม่สดใสผิดปกติ ไม่สะท้อนแสงมีสีอ่อน ๆ เพราะอาหารที่สีสดใสผิดปกติ สะท้อนแสง อาจ ผสมสีย้อมผ้า

 2. ข้อ 1. ผมไม่เคยใช้อะไรสักอย่าง
  ข้อ 2. มีฉลากอาหารติดอยู่ข้างกระป๋องมีวันเดือนปีที่หมดอายุ

 3. ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน
  นม น้ำส้ม ปลากระปอ๋ง แชมพู ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอางต่างๆและอีกมากมาย
  ข้อ 2. เวลาซื้อของก็ให้นำความรู้ที่มีไปใช้ เช่นให้ดูฉลากอาหารกอ่นซื้อและดูวันเดือนปีที่ผลิตดว้ยว่าหมดอายุรึยังหรือเหมาะสมกับเราหรือเปล่า

 4. 1. ยา แป้ง ครีม

 5. 1.แป้ง นม ยา

  2.เวลาจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ควรดูฉลากให้เข้าใจ

 6. ข้อ1.ตอบ ยา แป้ง เตาแก๊ส

  ข้อ2.ตอบ ใช้ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการ
  นำความรู้ไปบอกครอบครัวว่าการดูผลิตภัณฑ์ไห้ดูที่
  ขนาดบรรจุในระบบเมตริก วัน เดือน ปี ที่ผลิตให้ดีก่อน

 7. 1.ตอบ ครีม แป้ง ยา ลิปมัน

  2.ตอบ ฉลากอาหารที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุจะบอกให้ทราบว่าเป็นอาหารชนิดใดเเละต้องดูจากวันที่ผลิตและต้องดูว่ามันเสียไหม
  อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ควรเลือกบริโภค อาหารที่ไม่ใส่สี หรือถ้าใส่สีควรเลือกที่มีสี ที่ไม่สดใสผิดปกติ ไม่สะท้อนแสงมีสีอ่อน ๆ เพราะอาหารที่สีสดใสผิดปกติ สะท้อนแสง อาจ ผสมสีย้อมผ้า

 8. 1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เคยใช้
  ตอบ แป้ง อาหาร ยา เครื่องสำอาง
  2.บรรยายวิธีการนำผลัตภัณฑ์ไปใช้กับอาหารในชีวิตประจำวัน
  ตอบ ดูการผลัตของอาหารที่จะเอามาบริโภค และดู วัน เดือน ปี ที่ผลัตของอาหารชนิดนั้นว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไรและก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 9. 1.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวัน เช่น น้ำดื่ม ขนม และอาหาร
  2.การเลือกบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารควรพิจารณา
  ฉลากอาหารที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุจะบอกให้ทราบว่าเป็นอาหารชนิดใด ชื่อทางการค้าอะไร
  2. ถ้าอาหารชนิดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน

 10. ข้อ. 1

  ข้อ. 2

  • ข้อ1.ตอบ ยา แป้ง เต2.ข้าวก็จะมีโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต
   อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ควรเลือกบริโภค อาหารที่ไม่ใส่สี หรือถ้าใส่สีควรเลือกที่มีสี ที่ไม่สดใสผิดปกติ ไม่สะท้อนแสงมีสีอ่อน ๆ เพราะอาหารที่สีสดใสผิดปกติ สะท้อนแสง อาจ ผสมสีย้อมผ้า

   าแก๊ส

 11. ข้อ 1 แป้ง ข้าว เตาแก๊ส ยา

  ข้อ 2 ฉลากวัน เดือนวันหมดอายุ

 12. 1.น้ำส้ม ปลากระปอ๋ง แชมพู ครีม แป้ง ยา
  2.ถ้าอาหารชนิดนั้นได้ผ่านการพิจารณาตอนซื้อ

 13. ข้อ 1 แป้ง ครีม อาหาร
  ข้อ 2 ฉลากอาหารที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุจะบอกให้ทราบว่าเป็นอาหารชนิดใด ชื่อทางการค้าอะไร
  ถ้าอาหารชนิดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย จะมีเครื่องหมาย อย. ระบุเลขทะเบียน ซึ่งมีรหัสแสดงชนิดอาหารและปี พ.ศ. ที่อนุญาต
  มีการระบุชื่อผู้ผลิตและที่อยู่ ขนาดบรรจุในระบบเมตริก วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุมีข้อความ “ใช้วัตถุกันเสีย” “เจือสีสังเคราะห์” “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” หรือ “ใช้วัตถุปรุงแต่งรส อาหาร” หากมีการใช้

 14. ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน
  นม น้ำส้ม ปลากระปอ๋ง แชมพู ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอางต่างๆและอีกมากมาย
  ข้อ 2. เวลาซื้อของก็ให้นำความรู้ที่มีไปใช้ เช่นให้ดูฉลากอาหารกอ่นซื้อและดูวันเดือนปีที่ผลิตด้วยว่าหมดอายุรึยังหรือเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเพื่อจะได้ไม่เสียเงินเปล่า

 15. ข้อ1. ผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันเช่น แป้ง นม แชมพู เครื่องสำอางต่างๆและยาสามัญประบ้าน
  ข้อ 2. การที่เราจะชื้อของเราต้องดูฉลากก่อนชื้อและดูวันเดือนปีว่าของที่เราจะชื้อนั้นหมดอายุหรือเปล่า

 16. 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน
  น้ำส้ม นม ปลากระป๋อง ยาสีฟัน ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอางต่างๆและอีกมากมาย
  2.ดูฉลากดีๆเเละควรดูวันหมดอายุ

 17. 1. ผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน คือ แป้ง ยาสามัญประจำบ้านหรืออื่น ๆ

  อีกมากมาย

  2. เวลาไปซื้อของ ก่อนที่เราจะซื้อของนั้นมา เราต้องดูฉลากข้างกระป๋องก่อน

  ที่จะนำมารับประทานไม่งั้นจะเกิดผลเสียต่อร่างกายทำให้ท้องเสียได้….

 18. ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน
  นม น้ำส้ม ปลากระปอ๋ง แชมพู ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอางต่างๆและอีกมากมาย
  ข้อ 2. การที่เราจะชื้อของเราต้องดูฉลากก่อนชื้อและดูวันเดือนปีว่าของที่เราจะชื้อนั้นหมดอายุหรือเปล่า ถ้าของที่เราจะซื้อมันฉีกหรือขาดก็ไม่ควรซื้อ

 19. 1. ผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้และใช้ในชีวิตประจำวัน
  ตอบ -ครีมทาหน้าล
  -ครีมทาผิว
  -โลออน
  -น้ำหอม
  -แป้ง
  -แชมพู
  -ครีมอาบน้ำ
  2. นำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  ตอบ -ดูหรืออ่านฉลากของสินค้าก่อนที่จะเลือกซื้อ
  -ดูวันที่ผลิตและวันหมดอายุ
  -ดูสินค้าที่เราจะซื้อว่ามีรอยตำหนิหรือชำรุดหรือไม่

 20. 1.ผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแป้งยาสามัญประจำบ้าน

  และอื่นๆ

  2.เวลาเราจะชื่อของเราต้องดูที่ฉลากก่อนชื่อและดูวันหมดอายุหรือยัง

 21. ข้อที่ 1. ตอบ เคื่รองสำอาง อาหารและยา และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
  ข้อที่ 2. ตอบ ควรดูที่ฉลากว่ามันหมดอายุหรือยังและถ้าอาหารชนิดนั้นไม่ผ่านการตรวจสอบเราก็ไม่ควรซื่อมาใช้หรือรับประทาน

 22. ข้อ1. ตอบ นม เเป้ง เครื่องสำอาง ยา อาหาร เเชมพู

  ข้อ 2. ตอบ เมื่อเราจะซื้อของคารตอ้งดูทีฉลาก

 23. 1.ผลิตภัณฑ์ที่ผมเคยใช้ในชีวิตประจำวันคือ โฟมล้างหน้า ครีมทาหน้า นม น้ำส้ม แชมพู อาหาร และยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ
  2.ก่อที่จะซื้ออะไรควรจะดูที่ฉลากและรายระเอียดให้ดีก่อนเพราะรายระเอียดของฉลากสามารถเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาของสินค้าได้และสามารถหลีกเลี่ยงการแพ้ยา

 24. ข้อ1. ก่อนเลือกซื้อและก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงควรศึกษาฉลากให้เข้าใจก่อนทุกครั้งการอ่านฉลากจะช่วยให้ทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

  ข้อ2. ผลิตภัณฑ์เกียวกับอาหารมีดังนี้คือ
  1.1ฉลากอาหารที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุจะบอกให้ทราบว่าเป็นอาหารชนิดใด
  1.2ถ้าอาหารชนิดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย
  1.3มีการระบุชื่อผู้ผลิตและที่อยู่ ขนาดบรรจุในระบบเมตริก วัน เดือน ปี ที่ผลิต
  1.4ระบุอาหารที่มีส่วนประกอบสัมคัญ
  1.5ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องมีคำเตือนระบุไว้ด้วย

 25. ข้อ 1. ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอาง ครีม นม

  ข้อ 2. เมื่อเราจะซื้ออะใรตอ้งดูให้ดี

 26. 1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน อาหาร นม เครื่องสำอางต่างๆเละยาสามัญประจำบ้าน
  2.การเลือกผลิตภัณฑ์ต้องควรพิจารณา ฉลากอาหารกอ่นชื้อว่าสินค้านั้นหมดอยู่หรือไม่ และต้องดูวันเดือนปีว่าของที่เราจะชื้อหมดอายุหรือเปล่า

 27. 1.ผลิตภัณ์ที่เคยใช้และใช้ในชีวิตประจำวัน
  ยาสีฟัน แชมพู สบู่ ครีมบำรุงผิว โฟมล้างหน้า
  2.ถ้าเราต้องการจะเลือกชื้อผลตภัณฑ์ที่เราจะใช้
  เราควรดูฉลากข้างผลิตภณฑ์ และ วัน/เดือน/ปี หมดอายุ

 28. ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน
  นม น้ำส้ม ปลากระปอ๋ง แชมพู ยาสามัญประจำบ้าน และอีกมากมาย
  ข้อ 2. เวลาซื้อของก็ให้นำความรู้ที่มีไปใช้ เช่นให้ดูฉลากอาหารกอ่นซื้อและดูวันเดือนปีที่ผลิตดว้ยว่าหมดอายุรึยังหรือเหมาะสมกับเราหรือเปล่า

 29. ข้อ 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน
  นม น้ำส้ม ปลากระปอ๋ง น้ำดื่ม ขนม และอาหาร
  แป้ง แชมพู สบู่ ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอางต่างๆและอีกมากมาย
  ข้อ 2.การที่เราจะชื้อของเราต้องดู ฉลากอาหารที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุจะบอกให้ทราบว่า เป็นอาหารชนิดใดเวลาซื้อของก็ให้นำความรู้ที่มีไปใช้ เช่นให้ดูฉลากอาหารก่อนซื้อและดูวันเดือนปีที่ผลิตดว้ย ว่าหมดอายุรึยังหรือเหมาะสมกับเราหรือเปล่า

 30. 1 ผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้ในชิวิตประจําวัน เช่น แป้ง ข้าว นม แชม ยาสีฟัน เคื่องสําอางต่างๆ 2 ก่อนที่เราจะซื้อของเราจะต้องดูฉลากก่อนจะซื้อและจะต้องดูวันเดืองปีว่าของที่เราซื้อมานั้นหมดอายูหรือเปล่า


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: