วิเคราะห์หลักสูตร

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาที่มีเป้าหมาย  เพื่อการดำรงสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ  และการพัฒนาชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชนให้ยั่งยืน

ทำไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา สุขภาพหรือสุขภาวะ ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย  ทางจิต  ทางสังคม  และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณสุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ มีคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ

สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน

พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายการเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา

สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาและขอบข่ายองค์ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  1. สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  2. สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
  3. สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
  4. สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
  5. สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

ศึกษา  วิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษา

จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช่วงชั้นที่ 3  พบว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  และตัวชี้วัด   ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  ดังนี้

 

%d bloggers like this: