การบริหารจัดการ

ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนรู้โดยใช้ Socail Media 
         การบูรณาการ Socail Medai  จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดังนี้
                       1. นักเรียนสมัคร e-mail เป็นของตนเอง
                       2. นักเรียนศึกษากิจกรรมจาก  Blog  https://amkasorn.wordpress.com
                       3. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ครูวางแผนไว้ผ่าน Blog ได้อย่างถูกต้อง
                       4. สามารถค้นคว้า/ใช้งานผ่าน เครื่องมือต่างๆที่ครูผู้สอนได้เชื่อมโยงไว้ให้ในการพัฒนาความรู้ของนักเรียนเอง
                       5. โต้ตอบกับครูผู้สอนผ่าน กระดานแสดงความคิดเห็น  และส่งผลงานที่สร้างขึ้นผ่าน e-mail ของตนเอง
                       6. สืบค้นผลงานของตนเอง  และความรู้ต่างๆภายใน Blog ที่ครูสร้างขึ้นได้

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เครื่องมือ  Online ในการจัดกิจกรรม พบปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแก้ไข  ซึ่งนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น  โดยใช้ระบบการบริหารจัดการ และดำเนินงานตามการบริหารงานแบบครบวงจร 

ปัญหา  และอุปสรรค
1. การใช้งานอินเทอร์เน็ตยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร  เพราะสัญญาณที่ได้รับเป็นสัญญาณจากจานดาวเทียม(Ip Star)
2.การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการโต้ตอบกับนักเรียนเป็นไปค่อนข้างช้า อันเนื่องมาจากขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ต้องรอการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต
3.เวลามีจำกัดในการใช้งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ /การบูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ

แนวทางการแก้ปัญหา
1.ใช้ air gard เข้าช่วยในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องใช้งานทางด้านwebsite เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพและเกิดการเรียนรู้ 
2. ติดตั้ง Projecter และ Program Net Support School เพื่อให้นักเรียนได้เห็นวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้น (ในขณะที่นักเรียนกำลังรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง)
3. ติดตั้งโปรแกรมสื่อ Karaoke (offline)ให้นักเรียนได้ศึกษาตามสื่อที่ครูได้ Online ไว้ใน Blog
4. เพียงเท่านี้ปัญหาทุกปัญหาก็จะเบาบางและจางหายไปค่ะ

  *****  สำหรับผู้สนใจในขั้นตอนการดำเนินงาน  คลิกที่นี่ค่ะ ******

 

%d bloggers like this: