Posted by: amkasorn | พฤศจิกายน 21, 2011

ผลิตภัณฑ์สุขภาพวัยรุ่น

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
• ฉลากภาษาไทยที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์
• ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย
• วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ
• ผลิตภัณฑ์บางประเภทจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือสูตรตำรับ
• วิธีการบริโภค
• ข้อควรระวังในการใช้
• ข้อความจำเพาะอื่น ๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วย อ่านต่อ…

ภาวะโภชนาการ

หมายถึงสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภค  แบ่งเป็น ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย และร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการเสริม
สร้างสุขภาพอนามัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพเต็มที่
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ  หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับ สารอาหารครบถ้วนพอเหมาะ แต่ร่างกายแต่ร่างกายไม่สามารถใช้สารอาหารนั้นได้ จึงทำให้เกิดภาวะผิดปกติขึ้นภาวะโภชนาการที่ไม่ดีแบ่งออกเป็นภาวะโภชนาการ ต่ำ และภาวะโภชนาการเกิน

อ่านต่อ…

Posted by: amkasorn | พฤศจิกายน 6, 2011

เตรียมนำเสนอโครงงานสุขศึกษา

นักเรียนส่งเค้าโครงของโครงงานเรียบร้อยแล้ว  ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เตรียมตัวนำเสนอโครงงานสุขศึกษา สิ่งที่ต้องมี
    *  แผนผังโครงงานสุขศึกษา
    *  รูปเล่มรายงานโครงงานสุขศึกษา
    *  แผนพับสรุปการรายงานโครงงาน
    *  เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ค้นคว้าได้จากการทำโครงงาน
    *  ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ PowerPoint
2.  นักเรียนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ ครูสอนดี เพื่อการนำเสนอผลการจัดทำโครงงานด้วยตนเอง
      คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก
3. นัดหมายส่งงานครบทุกชิ้นวันไหนดีคะ

Posted by: amkasorn | กันยายน 11, 2011

เค้าโครงของโครงงานสุขศึกษา

นักเรียนทุกกลุ่มเตรียมส่งเค้าโครงของโครงงานได้แล้วค่ะ  อย่าช้า  รีบอย่างด่วน…….ก่อนหมดเวลา  วันจันทร์ที่ 12  กันยายนนี้เท่านั้นค่ะ
ส่งเค้าโครงแล้วกรุณามาลงชื่อกลุ่มและสมาชิกในช่องความเห็นด้วยจ้า

Posted by: amkasorn | สิงหาคม 22, 2011

โครงงานสุขศึกษา

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ออกเป็นกลุ่มๆละ 3  คน 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันแยกแยะเนื้อหาความรู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า
  3. อธิบายวิธีการค้นคว้าและแหล่งค้นคว้า  โดยนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต  หนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุด  สอบถามประสบการณ์ตรงจากผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
  4. นักเรียนศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำโครงงาน อ่านต่อ…

พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น  คือพฤติกรรมที่นำมาหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต  ทำให้ร่างกายเป็นอันตราย  สูญเสียหน้าที่ ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติ  หรือเสียชีวิต วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมเสี่ยงมาก  เนื่องจากจิตใจวัยนี้ต้องการความสนุกสนาน  ตื่นเต้น  ท้าทาย  ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่น  อยากรู้อยากเห็นอยากลอง  มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น  แต่ยังขาดการยั้งคิด  ไตร่ตรอง  และการควบคุมตนเอง  การเข้าใจและหาทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ  และจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมและผลเสียหายที่จะเกิดตามมา อ่านต่อ…

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพรุ่งนี้ 16  สิงหาคม 54  เตรียมตัวเดินทางไปแหล่งเรียนรู้  ที่บ้านคุณตาล่อน  สาลีศรี ผู้มีความรู้ความชำนาญการแพทย์แผนไทย

กำหนดเดินทางเวลา 08.30น. บริเวณหน้าหอสมุดพระครูวินิตปัญญาคุณ พร้อมจักรยานคู่ใจ  และอาหารกลางวันสำหรับตนเอง  1  มื้อ และ หมวกกันแดด (ถ้าไม่นำมาเดี๋ยวตัวจะดำขึ้น) แหม!!  ขอชื่นชม เด็กๆเก่งกันทุกคนเลย  เปลี่ยนหมวกเป็นร่ม  เพราะฝนตกมาหน้าตาเฉยเลย

Posted by: amkasorn | สิงหาคม 13, 2011

ทักษะการปฏิเสธ

หลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน

ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภัย  การติดโรค  การใช้ยาเสพติด หรือ  ไปมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม

ประโยคปฏิเสธที่ดีควรมีลักษณะอย่างนี้

  1. การอ้างความรู้สึกประกอบแทนการใช้เหตุผลอย่างเดียว  เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอื่น  แต่ความรู้สึกเป็นเรื่องที่โต้แย้งได้ยาก
  2. ปฏิเสธอย่างชัดเจนทั้งท่าทาง  คำพูด  และน้ำเสียง
  3. การถามความคิดเห็น  เป็นการรักษาน้ำใจผู้ชวน  ถ้าคู่สนทนายอมรับคำปฏิเสธ  ควรพูดคำว่า  “  ขอบคุณค่ะ (ครับ) ” 

 ตัวอย่างคำพูดปฏิเสธ

สถานการณ์         เพื่อนต่างเพศชวนเข้าไปในห้องพักส่วนตัว

ประโยคคำพูด    “  เราไม่อยากเข้าไป  มันดูไม่ดี  ขอตัวนะ  เธอคงเข้าใจ 

 

เมื่อนักเรียนดู คลิปวีดีโอ เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ  จบแล้ว  นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องหลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อนให้เข้าใจ  พร้อมทั้ง ยกตัวอย่าง

อ่านต่อ…

เมื่อนักเรียนดูภาพยนตร์เรื่อง “ศพเด็ก 2002”  จบแล้ว 
1. นักเรียนโปรดแสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้
2. นักเรียนบอกถึงหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้
3. นักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในเรื่องการทำแท้ง

« Newer Posts - Older Posts »

หมวดหมู่