Posted by: amkasorn | สิงหาคม 1, 2011

การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง

 

นักเรียนร่่วมกันศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง  พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปจากสังคม

1.  นักเรียนเข้ากลุ่มๆละ 6 คน แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมกันศึกษาจากภาพกรณีตัวอย่างทั้ง 4 ภาพ อ่านต่อ…

Posted by: amkasorn | สิงหาคม 1, 2011

ปัญหาความรุนแรง

ปัญหาความรุนแรง


“ความรุนแรง” เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำและคนที่อยู่รอบข้าง  ดังที่มีตัวอย่างให้พบเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวัน เช่น
      
กรณีพ่อทุบตีแม่  เด็กก็อาจจะถูกทุบตีไปด้วย
      เด็กที่ถูกทุบตี ทำร้าย หรือได้เห็นความรุนแรงเสมอ ๆ จะฝังใจเรื่องความรุนแรง  เด็กจะเข้าใจผิดว่า  ปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรง  ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว อ่านต่อ…

Posted by: amkasorn | กรกฎาคม 19, 2011

ทักษะทางอารมณ์

นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการทักษะทางอารมณ์  พร้อมทั้งบอกแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองในช่องการแสดงความคิดเห็น

คลิกที่นี่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์กระจิบข่าวดอทคอมด่วน!!!!  “เขียนข่าว  เล่าเรื่อง  แบ่งปันสิ่งดีดี  มอบความสุขด้วยการอ่าน  การเขียน  บอกความเป็นตัวตนของเรา  สร้างสรรค์วันสวยสวย ด้วยสิ่งดีดี  ที่เราสามารถสัมผัสได้”  คลิกที่นี่

1.  นักเรียนร่วมกันสนทนาถึงการเปลี่ยนแปลงของวันรุ่นที่มีอิทธิพลต่อสังคม  โดยมีรายละเอียดดังนี้
            1.1  อารมณ์และความเครียด
            1.2  อนามัยเจริญพันธุ์
           1.3  การใช้ความรุนแรง
           1.4  การเผชิญปัญหากับแนวทางแก้ไข
2.  นักเรียนในชั้นร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่สนทนากันในชั้นเรียน
3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย
4.  นักเรียนสรุปความรู้ที่นักเรียนได้รับลงในช่องการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

นักเรียน เรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่มีอิทธิพลจากสังคมจบแล้วให้นักเรียนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการเรียนรู้ตามความรู้สึกของนักเรียน

อ่านต่อ…

Posted by: amkasorn | มิถุนายน 20, 2011

ทดสอบก่อนเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  เพศพัฒนา  จะมีแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด และแบบฝึกจำนวน  3  ชุด 

อ่านต่อ…

Posted by: amkasorn | มิถุนายน 20, 2011

แบบประเมินตนเอง (SDQ)

การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
         

ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของครอบครัวและชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทางด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกัน และแก้ปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักวิชาการ มิใช่มีความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ปัญหานักเรียนซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด

นักเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินที่ครูกำหนดให้

อ่านต่อ…

Posted by: amkasorn | มิถุนายน 9, 2011

เซ็กส์…วัยมัธยม

เซ็กส์…วัยมัธยม

เปิดใจให้ความรู้ก่อนสาย

 

บทความดีดีที่คุณ….ควรอ่าน    ขอบคุุณที่มา ครูไทยดอทอินโฟ
เทคนิค…ครูสอนเรื่องเพศ

    ครูควรสอนเรื่องเพศด้วยท่าทีเปิดใจรับฟังได้ทุกเรื่องที่เด็กพูดไม่ว่าจะทะลึ่งหรือน่าอายเพื่อจะเข้าถึงเด็กนักเรียนได้มากที่สุด เพราะหากครูสอนแค่เชิงวิชาการ อาจล้าหลังกว่าความรู้ที่เด็กมีหลายเท่า เด็กก็คงไม่ได้ประโยชน์มากนัก ครูอาจให้เด็ก ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โดยใช้ประสบการณ์ของเด็กเองหรือที่ได้รับรู้จากคนรอบข้าง โดยมีครูคอยเสริมมุมมองที่เด็กอาจมองไม่เห็น เช่น ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่เด็กต้องการทำ ทางเลือกอื่น ๆ ที่สามารถทำแล้วได้ผลที่ดีกว่า กระบวนการเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้เด็กรู้สึกมีอิสระ แสดงตัวตนได้เต็มที่ อ่านต่อ…

Posted by: amkasorn | พฤษภาคม 23, 2011

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  เพศพัฒนา
วิชาสุขศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2554
โรงเรียนวัดพวงนิมิต  สพป.สระแก้วเขต 1

คลิกที่นี่

 

« Newer Posts - Older Posts »

หมวดหมู่